Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

27.03.2015.

Dana 18.12.2014. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 139/2014, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti finansijskih usluga, a isti se primenjuje od dana 27.03.2015. godine, izuzev pojedinih odredbi koje će se primenjivati od dana 01.10.2015. godine.

Neka od najzačajnijih rešenja koja se odnose na odredbe koje će se primenjivati od 01.10.2015 godine, predviđena ovim zakonom su:
- Proširuje se polje primene Zakona, te se korisnicima finansijskih usluga pored fizičkih lica, kao što je to predviđeno osnovnim tekstom zakona, smatraju i preduzetnici i poljoprivrednici.
- Na pitanja o zaštiti korisnika koja nisu uređena Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenjivaće se i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o platnim uslugama.
- NBS propisuje strane valute u kojoj je moguće odobriti kredit, lizing i kreditnu karticu, kao i način na koji su banka i davalac lizinga dužni da ukažu na rizike kada je u pitanju usluga koja se pruža u dinarskoj protivvrednosti strane valute, odnosno u stranoj valuti.
- Predviđa se obaveza banaka i davalaca lizinga da u predugovornoj fazi pruže informacije i objašnjenja u vezi sa uslovima i postupkom raskida ugovora na koje se ovaj zakon odnosi.
- Umesto ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice, Zakon uređuje Ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, te predviđa da isti mora sadržati elemente okvirnog ugovora koji je uređen Zakonom o platnim uslugama i posebne elemente.
- Novina je i to da je davalac sredstava obezbeđenja izjednačen sa korisnikom finansijskih usluga te je neophodno da se istom dostavi kopija ugovora u vezi sa kojim je takvo obezbeđenje dato.
- Predviđeno je da obaveštenja o stanju duga po ugovoru o kreditu, odnosno lizingu koje dostavlja banka odnosno davalac lizinga mora sadržati podatke o visini glavnice, kamate, naknada izraženih pojedinačno kao i ukupno stanje duga.
- Menja se osnovni tekst Zakona na taj način što više ne uređuje prava u vezi sa računom, već su ista uređena Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, koji će se takođe primenjivati od 01.10.2015. godine.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top