Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Izmena i dopuna postojećih poreskih propisa

29.05.2014.

Obaveštavamo vas da je 29.05.2013. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila niz Zakona kojim je izvršena izmena i dopuna postojećih poreskih propisa i to:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Svi gore navedeni propisi su objavljeni dana 29.05.2013.g. u Službenom glasniku Republike Srbije br. 47/2013 i stupili na snagu 30.05.2013. godine.

Međutim, naglašavamo da je početak primene za pojedine odredbe unutar istog zakona različit, tj. primena pojedinih odredbi je odložena za 2014. godinu, a predviđeni su i rokovi za donošenje podzakonskih akata potrebnih za početak primene određenih odredbi.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
U pogledu Zakona o porezu na dohodak građana su izvršene brojne izmene od čega kao najznačajnije izdvajamo:
- Preciziran je pojam i način određivanja poreskog rezidenta, uvedena je mogućnost da se fizičko lice smatra rezidentom Republike Srbije samo u delu godine.
- Za pojedine vrste prihoda predviđeno je utvrđivanje i plaćanje poreza samooporezivanjem. Samooporezivanje će se primenjivati od 01.01.2014.g. osim u slučaju preduzetnika koji se opredeli da vrši isplatu lične zarade u kom slučaju samooporezivanje može da se primenjuje od 01.07.2013. godine.
- Izmenjena je i dopunjena odredba koja se odnosi na prihode koji se izuzimaju iz dohotka za oporezivanje tj. na koje se ne plaća porez na dohodak građana.
- Preciziran je pojam zarade tj. koja se primanja imaju smatrati zaradom. Stopa poreza na zarade je smanjena sa ranijih 12% na 10%. Dodatno, došlo je do povećanja neoporezivog iznosa zarade koji umesto ranijih 8.776,00 RSD sada iznosi 11.000,00 RSD na mesečnom nivou za lice koje radi sa punim radnim vremenom. Predviđeno je poresko oslobođenje u iznosu od ukupno 5.214,00 RSD na mesečnom nivou za premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda.
- U pogledu obavljanja samostalne delatnosti predviđeno je da se preduzetniku koji vodi poslovne knjige kao rashod u poreskom bilansu priznaju i isplaćena lična zarada preduzetnika. Preduzetnik se može opredeliti da vrši isplatu lične zarade počev od 01.07.2013. godine.
- Sužen je obim delatnosti u vezi sa kojima se može odobriti pravo na paušalno oporezivanje, pa se od 01.01.2014.g. ne može priznati pravo na paušalno oporezivanje ni preduzetniku koji obavlja delatnost računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta. Povećan je limit za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje u pogledu ukupnog prometa u prethodnoj godini na 6.000.000,00 RSD umesto ranijeg limita 3.000.000,00 RSD, a ova odredba se primenjuje od dana stupanja na snagu zakona.
- Prihodi ostvareni izdavanjem nepokretnosti se smatraju prihodom od kapitala. Porez na prihode od izdavanja nepokretnosti se oporezuju po stopi od 20%, ali uz priznavanje normiranih troškova u visini 25%, te efektivna poreska stopa iznosi 15%.
- Izvršeno je preciziranje prihoda koji se smatraju kapitalnim dobitkom, kao i preciziranje načina utvrđivanja nabavne cene u svrhu određivanja kapitalnog dobitka.
- Izmenjen je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji poreza na dohodak građana te će se ista ubuduće podnositi do 15. maja naredne godine za prethodnu godinu, a ne do 15. marta kako je to bilo ranije predviđeno.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
U pogledu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje su između ostalog izvršene i sledeće izmene:
- Izvršeno je preciziranje osnovice doprinosa za zaposlene i za poslodavce.
- Povećana je stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 22% na 24%, kao i stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 13% za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge osim lica do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom, lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.
- Preduzetnik, odnosno poljoprivrednik, koji ostvaruje ličnu zaradu dužan je da sam obračuna i plati doprinose na isplaćenu zaradu na isti način kako je to predviđeno za poreze koji se utvrđuju samooporezivanjem u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
- Osnovica doprinosa za preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji se opredeli da vrši isplatu lične zarade počev od 01.07.2013. godine je ta lična zarada.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
U pogledu Zakona o porezima na imovinu kao najznačajnije izmene izdvajamo:
- U vezi sa porezom na imovinu izvršeno je preciziranje šta se smatra predmetom oporezivanja i u skladu sa tim preciziran je i pojam poreskog obveznika, trenutak nastanka poreske obaveze, podnošenje prijava, način utvrđivanja i plaćanja poreza, a izmenjene su i dopunjene i odredbe koje se odnose na poreska oslobođenja. Naročito napominjemo da su izmenjeni rokovi za podnošenje poreskih prijava predviđeni ovim zakonom.
- U vezi sa porezom na nasleđe i poklon izvršeno je preciziranje tj. proširenje predmeta oporezivanja, povećanje neoporezivog iznosa nasleđa na 100.000,00 RSD umesto ranijih 30.000,00 RSD i proširenje poreskih izuzimanja. Naročito napominjemo da je rok za podnošenje poreske prijave produžen na 30 dana umesto prethodnog roka od 10 dana.
- U vezi sa porezom na prenos apsolutnih prava su izvršene izmene u pogledu predmeta oporezivanja i poreskih izuzimanja, kao i poreskih oslobođenja, način utvrđivanja i plaćanja poreza. Naročito napominjemo da je rok za podnošenje poreske prijave produžen na 30 dana umesto prethodnog roka od 10 dana.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
U pogledu Zakona o porezu na dobit pravnih lica izvršeno je više izmena od čega kao najznačajnije izdvajamo: - Izvršeno je preciziranje definicije poreskog obveznika.
- Izvršene su izmene u vezi sa pojmom kapitalnih dobitaka kako u pogledu rezidentnih tako i nerezidentnih obveznika.
- Precizirane su odredbe zakona u vezi sa porezom po odbitku koji na određene vrste prihoda plaća nerezidentni obveznik po stopi od 20%.
- Uveden je porez po odbitku po stopi od 1% za prihode ostvarene po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada od rezidenata ili nerezidenata.
- Izmenjene su odredbe u pogledu poreski priznatih rashoda, pa se isti (za izdatke za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, kao i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu i izdatke u oblasti kulture) priznaju kao rashod u iznosu od najviše 5,00% od ukupnog prihoda umesto ranijih 3,5%.
- Izmenjeni su uslovi za korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona te je uslov za sticanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza između ostalog uslov i da obveznik na neodređeno vreme zaposli najmanje 100 lica umesto ranijeg uslova da obveznik na neodređeno vreme zaposli 200 lica.
- Izmenjena je odredba u vezi sa uslovima za ostvarivanje prava na poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, te je propisano da se poreski kredit priznaje i po osnovu ulaganja u razvoj kao nematerijalnu imovinu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
U pogledu Zakona o akcizama kao najznačajnije izmene izdvajamo:
- Izvršeno je proširenje predmeta oporezivanja akcizom tj. uvedeno je oporezivanje akcizom i biogoriva i biotečnosti, te je sa tim u vezi prošireno i pravo a refakciju akcize i na biogoriva i biotečnosti. Na goriva koja su do 30.05.2013.g. uneti u zemlju a za koje nije okončan carinski postupak nadležni carinski organ obračunava akcizu u skladu sa izmenama zakona.
- Izvršeno je proširenje pojma ovlašćenog distributera derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, te se ovlašćenim distributerom smatra lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku RS i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.
- Određena je obaveza popisa biogoriva i biotečnosti koje pravno lice/ preduzetnik na dan 30.05.2013.g. ima na zalihama, te obaveza dostavljanja popisnih lista nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije do 10.06.2013.g

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
U pogledu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao najznačajnije primene izdvajamo:
- Izmenjene su odredbe o dostavljanju, te je propisano da ako se dostavljanje poreskih akata vrši preko pošte, poreski akt se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti na dostavljanje.
- Propisano je da su akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija obavezujući za postupanje Poreske uprave, kao i da se isti objavljuju se na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.
- Propisano je da organ nadležan za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost ne može brisati lice iz tog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.
- Proširen je krug lica koja mogu da potpišu poresku prijavu (poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti).
- Izvršene su izmene u vezi sa podnošenjem pojedinačne poreske prijave za poreze koji se plaćaju po odbitku, te je između ostalog predviđeno i da se zbirna poreska prijava počev od 01.01.2014.g. podnosi isključivo elektronski i to pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku kao i pre isplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosti plaćaju bez isplate zarade.
- Izmenjen je pojam informativne poreske prijave.
- Izmenjene su i precizirane i odredbe u vezi sa obračunom kamate, te je između ostalog izričito propisano da se ne obračunava i ne plaća kamata na kamatu.
- Izmenjene su i odredbe koje se odnose na zastarelost, te je propisano da se odredbe o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj primenjuju i na sve javne prihode za koje je zastarelost propisana drugim poreskim zakonom na drugačiji način.
- Izmenjene su i odredbe u vezi sa načinom dokazivanja statusa rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, te u skladu sa usvojenim izmenama status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezident može da dokazuje i overenim prevodom potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
- Izvršene su izmene i dopune odredbi koje uređuju poreske prekršaje, te su iste usklađene sa ostalim izmenama i dopunama Zakona, a izmenjeni su i iznosi novčanih kazni i predviđen prekršaj za pravno ili fizičko lice koje ne podnese informativnu poresku prijavu

Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top