Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o inspekcijskom nadzoru

29.04.2015.

Od 30.04.2016. godine će početi da se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 36/2015) kojim su regulisani sadržina, vrste i oblici, kao i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u njemu i druga pitanja koja su od značaja za inspekcijski nadzor.

Izuzetno, odredbe kojima se uređuje postupanje prema neregistrovanim subjektima (koji obavljaju delatnost ili vrše aktivnost, a nisu upisani u odgovarajući registar), će početi da se primenjuju 30.07.2015. godine, dok će odredbe kojima se uređuje postupanje inspekcije u pogledu delatnosti ili aktivnosti nadziranog subjekta koja je u delokrugu druge inspekcije (osim ukoliko je potrebno preduzeti hitne mere propisane zakonom) početi da se primenjuju 30.09.2015. godine.

Najbitniji razlog donošenja ovog Zakona je nedostatak sistemske i sveobuhvatne pravne regulative u oblasti inspekcijskog nadzora i potreba postojanja jednog zakona koji bi uredio metodologiju postupanja u inspekcijskom nadzoru, ovlašćenja i obaveze učesnika inspekcijskog nadzora, koordinaciju rada inspekcija i bolje korišćenje resursa inspekcija.

Ovаj Zаkon neposredno se primenjuje u postupku inspekcijskog nаdzorа koji vrše orgаni držаvne uprаve, kаo i u postupku inspekcijskog nаdzorа koji, kаo povereni posаo držаvne uprаve, vrše orgаni аutonomnih pokrаjinа i orgаni jedinicа lokаlne sаmouprаve.

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se i vodi po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i povodom zahteva drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku.

Fizičkа i prаvnа licа mogu inspekciji podnositi predstаvke i zаhteve, i od nje trаžiti podаtke i obаveštenjа, u sklаdu sа zаkonom. Predstavka nije akt kojim se pokreće postupak inspekcijskog nadzora, ali će inspektor predstavku uzeti u obzir kod ocene da li postoje razlozi za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

U vršenju inspekcijskog nаdzorа inspektor može dа zаhtevа pomoć policije i komunаlne policije, u slučaju pružanja otpora ili očekivanja da će otpor biti pružen u vršenju inspekcijskog nadzora.

Inspektor je dužan da u pisanom obliku obavesti nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri radna dana pre početka nadzora, izuzev kada postoje razlozi za neodložno postupanje ili opravdana bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora, ili kada to nalaže zaštita javnog interesa, odnosno otklanjanje opasnosti u slučajevima propisanim ovim Zakonom.

Predmetnim Zakonom detaljno je uređena procedura vršenja inspekcijskog nadzora, kao i prava i obaveze, mere i posledice koje može trpeti nadzirani subjekt u toku i nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top