Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

07.05.2015.

Dana 07.05.2015. stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015) – u daljem tekstu: Zakon.

Navedenim Zakonom promenjen je obračunski period koji je relevantan za utvrđivanje visine novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Propisano je da se kao osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade za slučaj nezaposlenosti uzima prosečna zarada/plata/naknada zarade/naknada plate koja je nezaposlenom isplaćena u skladu sa zakonom za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestalo osiguranje.

Zakonom je uređeno i pitanje obračuna naknade za slučaj nezaposlenosti u situaciji kada zarada u relevantnom obračunskom periodu nije isplaćena ili je isplaćena u nižem iznosu od osnovice na koju je obračunat doprinos, kao i u situaciji kada u relevantnom obračunskom periodu nije plaćen doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Strаni držаvljаnin ili lice bez držаvljаnstvа može se prijаviti kаo nezаposleni na evidenciju koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje, ukoliko imа odobrenje zа stаlni ili privremeni borаvаk (više nije potrebna i važeća radna dozvola).

Zakonom je uređeno i pitanje povraćaja sredstava isplaćenih na ime naknade za slučaj nezaposlenosti, ukoliko nije postojao ili je kasnije otpao osnov po kome je ta naknada isplaćena (na primer, slučaj poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu proglašenjem za višak). Naime, propisano je da je nezaposleni, kome je izvršena isplata novčane naknade na koju nije imao pravo, dužan da Nacionalnoj službi za zapošljavanje vrati primljene iznose.

Zakonom je propisano da nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (osiguranje u trajanju od 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci).

Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top