Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

07.05.2015.

Skupština Republike Srbije je dana 07.05.2015. godine donela Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (Službeni glasnik RS br. 40/2015 od dana 07.05.2015. godine) koji stupa na snagu dana 01.01.2016. godine (u daljem tekstu: Zakon).

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku između ostalog predviđa i sledeća pravna sredstva za zaštitu prava stranke u sudskom postupku:
1. Prigovor radi ubrzavanja postupka
Zakonom se uvodi institut prigovora, kao sredstva za ubrzanje sudskog postupka koji se može podneti protiv sudije/ javnog tužioca u krivičnom postupku do okončanja postupka.
O podnetom prigovoru odlučuje predsednik suda pred kojim se vodi postupak, te nalaže koje radnje se moraju preduzeti i u kom roku radi ubrzavanja postupka i zaštite prava podnosioca prigovora.
2. Žalba
Zakon predviđa i institut žalbe u slučaju da sud ne usvoji prigovor radi ubrzavanja postupka, kao i obavezujući rok od 30 dana za odlučivanje o žalbi.
3. Zahtev za pravično zadovoljenje
Još jedna novina uvedena Zakonom je mogućnost podnošenja Zahteva za pravično zadovoljenje, odnosno:
• pravo na isplatu novčanog obeštećenja za neimovinsku štetu prouzrokovanu stranci povredom prava na suđenje u razumnom roku;
• pravo na objavljivanje pismene izjave Državnog javnog pravobranilaštva kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku;
• pravo na objavljivanje presude kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.
4. Tužba za naknadu imovinske štete
Pored tužbe za novčano obeštećenje, stranka može protiv Republike Srbije podneti tužbu za naknadu imovinske štete prouzrokovane povredom prava na suđenje u razumnom roku.
5. Poravnanje sa Državnim pravobranilaštvom
Zakon predviđa i mogućnost da stranka koja ima pravo na isplatu novčanog obeštećenja za neimovinsku štetu pod određenim uslovima zaključi vansudsko poravnanje sa Državnim pravobranilaštvom koje poravnanje predstavlja izvršnu ispravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top