Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

31.05.2015.

Narodna Skupština Republike Srbije dana 22.05.2015. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, koji Zakon je stupio na snagu dana 31.05.2015. godine.

Usvojene izmene i dopune se kreću u nekoliko osnovnih pravaca. Pre svega pojašnjavaju se nejasne i nedovoljno precizne formulacije iz Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna usvojenog 2009. godine, zatim, detaljnije se reguliše građansko pravna zaštita industrijskog dizajna i uvažavaju se preporuke koje su dobijene od Evropske komisije.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna su sledeće:

Industrijski dizajn koji se ne može zaštititi
Proširen je opseg slučajeva u kojima se zaštita ne može odobriti za određeni industrijski dizajn, i to zа dizajn:
- koji ne predstavlja industrijski dizajn u smislu zakonske definicije,
- koji ne ispunjava uslove zaštite predviđene zakonom,
- ako je prijavu za priznanje industrijskog dizajna podnelo lice koje nema pravo na zaštitu industrijskog dizajna,
- ako je industrijski dizajn u suprotnosti sa industrijskim dizajnom koji je postao dostupan javnosti pod uslovima previđenim zakonom;
- ukoliko koristi prepoznatljiv znak, a nosilac prava na znak ima pravo da zabrani takvo korišćenje.

Trajanje zaštite
Trajanje zaštite se suštinski nije promenilo, ali je regulisano na malo drugačiji način. Do ovih izmena, pravo na industrijski dizajn je trajalo 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom plaćanja propisanih taksi za održavanje prava. Nakon izmena pravo na industrijski dizajn traje pet godina od datuma podnošenja prijave, ali se zaštita može, uz podnošenje zahteva i plaćanje odgovarajuće propisane takse, produžavati za periode od po pet godina, a najduže do ukupno 25 godina.

Redosled ispitivanja prijava
Više nije predviđena mogućnost da se prijava rešava po hitnom postupku ukoliko je podnet zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna.

Oglašavanje ništavim registracije industrijskog dizajna
Prema prethodnom rešenju registrovani industrijski dizajn mogao se oglasiti ništavim za vreme trajanja zaštite, ali ne i nakon proteka roka trajanja zaštite.
Nakon izmena, registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim i nakon proteka roka trajanja zaštite, odnosno nakon odricanja nosioca prava od prava na industrijski dizajn.

Tužba zbog povrede prava
Izmenama zakona proširen je spisak tužbenih zahteva koje tužiocu može da postavi prema tuženom. Ovim dopunama je omogućena zaštita i za određena kršenja zakona za koje ranije nije bilo moguće podneti tužbu. Tužiocu je omogućeno da pored zahteva koji su ranije bili propisani, postavi i sledeće tužbene zahteve:
- utvrđenje ozbiljne pretnje da će pravo biti povređeno;
- zabranu radnji kojima se povređuje pravo ili radnji koje predstavljaju ozbiljnu pretnju da će pravo biti povređeno, kao i zabranu ponavljanja takvih ili sličnih radnji pod pretnjom novčane kazne;
- isključenje iz prometa i oduzimanje proizvoda kojima se povređuje pravo;
- zabranu otuđenja, oduzimanje materijala i predmeta koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju ili proizvodnji proizvoda kojima se povređuje pravo;

Privremena mera
Izmenama zakona uvedena je mogućnost da sud odredi privremene mere zaplene pokretne i nepokretne imovine tuženog, kao i privremena mera zabrane isplate novčanih sredstava sa računa tuženog. Ove izmene su veoma bitne zbog sudske prakse. Sud je i do sada teorijski mogao da odredi ovakve mere ali se eksplicitnim propisivanjem ovih privremenih mera značajno povećava verovatnoća da će sud ovakve mere usvojiti.

Obaveza pružanja informacija
Izmenama Zakona je detaljno regulisana obaveza pružanja informacija po nalogu suda od strane lica koje je učinilo povredu, a uvedena je i obaveza pružanja informacija po nalogu suda i od strane drugih lica.

Revizija
Dozvoljena je revizija protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu registrovanog industrijskog dizajna ili prava iz prijave. Ova novina je naročito bitna iz razloga što u tužbama za zaštitu industrijskog dizajna, iako je reč o kompleksnoj materiji, često nema realno određene vrednosti spora, već je najčešće neprocenjiva vrednost spora, te nisu bili ispunjeni uslovi za podnošenje revizije.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top