Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

28.05.2015.

Dana 28.05.2015. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 46/2015) – u daljem tekstu: Zakon.

Najznačajnija izmena odnosi se na zabranu nastavljanja, odnosno pokretanja postupka prinudnog izvršenja i prinudne naplate (koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji) protiv subjekata privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan 28.05.2015. godine, a za koje je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju kapitala i imovine, odnosno za izbor strateškog investitora. Prema ovim subjektima, postupci prinudnog izvršenja i naplate ne mogu se sprovesti do okončanja tih postupaka, a najkasnije do dana 31.10.2015. godine. U odnosu na subjekte privatizacije čije se sedište, imovina ili obavljanje pretežne delatnosti nalazi na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i u odnosu na subjekte privatizacije od strateškog značaja, navedena zabrana primenjivaće se do 28.05.2016. godine.
Zakonom je propisano da se 31.12.2015. godine kao krajnji rok za privatizaciju društvenog kapitala ne primenjuje na subjekate privatizacije koji imaju sedište, imovinu ili obavljaju pretežnu delatnost na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i na subjekte koji su aktom Vlade određeni za subjekte od strateškog značaja (17 preduzeća).

Zakonom je uvedena kategorija "Veliki subjekt privatizacije", pod kojom se podrazumevaju subjekti privatizacije čiji prihodi za poslovnu godinu koja prethodi pokretanju postupka privatizacije iznose najmanje 50 milijardi dinara. U odnosu na takve subjekte, postupak privatizacije sprovodi se isključivo metodom javnog prikupljanja ponuda, u skladu sa podzakonskim aktom.
Izmenjen je i rok u kome bi državni poverioci u skladu sa odlukom Vlade i Zakonom o privatizaciji bili dužni da otpišu dug subjekata privatizacije, ukoliko za to budu ispunjeni posebni uslovi propisani Zakonom o privatizaciji. U skladu sa navedenim, propisan je otpis duga sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine (umesto sa stanjem na dan 31.12.2013. godine) prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom.
Zakonom je skraćen rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku privatizacije, sa 30 dana na 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Napominjemo da će se na postupke privatizacije koji su započeti pre stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o privatizaciji, postupak sprovoditi prema odredbama izmenjenog Zakona.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top