Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

24.07.2015.

Narodna Skupština Republike Srbije dana 16.07.2015. godine je usvojila Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je stupio na snagu dana 24.07.2015. godine.

Predmetnim Zakonom regulišu se uslovi, kriterijumi i način za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, kao i mogućnost zasnivanja dugoročnog zakupa na građevinskom zemljištu. Zakon takođe reguliše i način utvrđivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, kao i način određivanja visine naknade za konverziju. Pre donošenja Zakona, ova pitanja bila su regulisana Uredbama Vlade Republike Srbije.
• Pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine po osnovu Zakona imaju lica koja su u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti upisani kao nosioci prava korišćenja na građevinskom zemljištu, na kojima je titular prava Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
• Pravo u skladu sa ovim Zakonom ostvaruje se uz naknadu koja predstavlja tržišnu vrednost datog zemljišta u momentu podnošenja zahteva za konverziju. Pod određenim uslovima može se ostvariti pravo na umanjenje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, u procentu koji određuje Vlada Republike Srbije.
• Predmet konverzije je izgrađeno ili neizgrađeno građevinsko zemljišta.
• Predmet konverzije ne može biti građevinsko zemljište koje je posebnim zakonom određeno kao zemljište koje se ne može otuđiti iz javne svojine.
• Postupak konverzije – postupak se pokreće podnošenjem Zahteva za konverziju o kom odlučuje organ nadležan za imovinsko-pravne poslove na čijoj teritoriji se nalazi zemljište koje je predmet konverzije. Pravnosnažno rešenje o konverziji je osnov za upis prava svojine u registar.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top