Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

12.08.2015.

Dana 12.08.2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 68/2015).

Neke od najvažnijih izmena Zakona o javnim nabavkama su sledeće:
- izmenjena je definicija pojma "javne nabavke male vrednosti", a promenjen je i limit za javne nabavke male vrednosti;
- predviđena je mogućnost sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke, u slučaju nabavki usluga navedenih u Prilogu 2 Zakona (zdravstvene i socijalne usluge, kao i druge specificirane usluge);
- proširen je krug izuzetaka na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, a ujedno su preciznije definisani neki od postojećih izuzetaka;
- precizira se da objavljivanje od strane naručioca na Portalu javnih nabavki takođe predstavlja način na koji se odvija komunikacija u postupku javne nabavke, u cilju povećanja efikasnosti i potpune transparentnosti postupka javne nabavke;
- predviđena je mogućnost da naručilac nastavi postupak javne nabavke u slučaju prijavljivanja sumnje o povredi konkurencije, s tim da će ugovor, ukoliko bude zaključen sa ponuđačem za koga postoji navedena sumnja, biti raskinut po sili zakona ako se utvrdi postojanje povrede konkurencije;
- zabrana zaključenja ugovora sa ponuđačem u slučaju sukoba interesa propisana je za naručioca samo ukoliko je taj sukob interesa bio od uticaja ili mogao biti od uticaja na odlučivanje u postupku javne nabavke;
- brisan je jedan od obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, a to je da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja slanja poziva za podnošenje ponuda;
- uvodi se mogućnost da naručilac u svim postupcima javnih nabavki može da traži od ponuđača izjavu kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (umesto dostavljanja odgovarajućih dokaza u pogledu ispunjenosti uslova za učešće);
- korigovana je obavezna sadržina sporazuma kojom se ponuđači iz grupe ponuđača međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke;
- propisana je mogućnost, a ne dužnost odbijanja ponuđača kod koga postoje negativne reference;
- propisani su uslovi kada naručilac može dodeliti ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke;
- preciziran je pojam zainteresovanog lica koje može podneti zahtev za zaštitu prava;
- propisano je da se zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije može podneti ukoliko je podnosilac zahteva prethodno, pri zahtevanju dodatnih informacija ili pojašnjenja od naručioca u vezi sa pripremanjem ponude, ukazao na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti, a naručilac ih nije otklonio;
- rok za zaštitu prava nakon donošenja odluke naručioca računa se od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki;
- precizira se na koji način podneti zahtev za zaštitu prava nema automatski suspenzivno dejstvo;
- povećan je iznos takse za podneti zahtev za zaštitu prava.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top