Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci

16.07.2015.

Dana 16.07.2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, objavljen u „Službenom Glasniku RS“ br. 60/2015 od dana 08.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Zakon“).

Zakonom se predviđa niz izmena Zakona o hipoteci, od kojih su najznačajnije:

• Na nov način se definiše kamata koju poverilac može da potražuje, te se uvodi novo pravilo da hipotekarni poverilac ima pravo da iz cene ostvarene prodajom hipotekovane nepokretnosti namiruje iznos zatezne kamate iako to nije izričito navedeno u ugovoru o hipoteci, odnosno založnoj izjavi.
• Zakon prepoznaje kao posebnu mogućnost da jedan ili više poverilaca sa založnim pravom na jednoj nepokretnosti odrede treće lice koje će starati o njihovim interesima.
• Ograničava se mogućnost zaključenja naknadnog ugovora na slučajeve u kojima na predmetu hipoteke postoji samo jedan upisani hipotekarni poverilac na hipotekovanoj nepokretnosti.
• Zakon sada i izričito propisuje da je akt o otuđenju nepokretnosti nakon pravosnažnog upisa zabeležbe hipotekarne prodaje ništav, čime se dodatno čini nespornim pravilo predviđeno prethodnom verzijom Zakona o hipoteci.
• Zakonom su izmenjena pravila o prodaji nepokretnosti, te sada, između ostalog, detaljnije i u pretežnom delu na nov način uređuje prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom i određuju rokovi u kojim se moraju preduzeti radnje prodaje nepokretnosti.
• Važna izmena uvedena Zakonom je uvođenje roka od 18 meseci od pravosnažnosti rešenja o upisu zabeležbe hipotekarne prodaje za realizaciju vansudskog namirenja iz hipotekovane nepokretnosti i zabrana vansudske prodaje u slučaju propuštanja navedenog roka.
• Novim Zakonom precizira se redosled namirenja u slučaju postojanja više hipotekarnih poverilaca prilikom delimičnog namirenja potraživanja iz cene ostvarene prodajom.
• Jedna od najznačajnih novina predviđena Zakonom jesu odredbe kojima predviđa mogućnost brisanja svih upisa hipoteka na prodatoj nepokretnosti u okviru vansudske prodaje. Odredbe kojima se uvodi ova izmena su u velikoj meri neodređene i ostavljaju prostor za različita tumačenja, ali smatramo da će praksa zauzeti stav da kupac nepokretnosti na osnovu ovih odredaba može tražiti brisanje svih upisa hipoteke po realizovanoj prodaji u vansudskom postupku, bez obzira na stepen namirenja poverilaca.

Zakonom se uvodi i niz drugih izmena koje su manje suštinskog, a više tehničkog karaktera. Primera radi: izmene forme ugovora o hipoteci, založne izjave, nadhipoteke, izjave o odricanju hipoteke i opomene o prodaji nepokretnosti, pravila o načinu uplate kupoprodajne cene i drugo.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top